اندیشه ای که مطرح می شود مستقل از شخص اندیشمند، چون یک واقعیت زنده و جنبنده، حیات خویش را آغاز می کند. شعور سازنده از همان لحظه ی جدائی حتی می تواند در برابر محصول خود قرار گیرد. اندیشه چون زاده شد به حکم هستی خویش ناگزیر به مبارزه و اثبات خود است و باید چون هر پدیده ی ذی وجودی در فرایند تبدیل مستمر هستی اش به نیستی و نیستی اش به هستی سیر کند. این قاعده البته آن فرآورده های ذهنی ای را در بر می گیرد که با الهام از قانون مندی های مجموعه ی حیات بیرونی به عنوان عنصری میرا یا زایا تکوین یافته اند؛ انعکاس های ذهنی ای را که به واقعیات بیرونی مشروط نیستند، چون تخیلات بی پایه و اتوپیا، در معنای دقیق کلمه نمی توان در زمره ی هستی انگاشت؛ پس قید مشروط بودن به واقعیت ضامن حق حیات فرآورده های ذهنی است.

در گذر از هستی منفعل به هستی فعال، یا گذار از ساده به پیچیده، این فرآورده های ذهنی در مواجهه ی وحدت آمیز با منشأ خارجی خود پُر زورتر می شوند. از تابش یک انعکاس شرطی ساده که تنها بازتابنده ی بی پرده و یک به یک واقعیت است تا ایده های پیچیده ی دوران ساز همه فراروئی ذهن بالنده است که این جا و آن جا بر جریان واقعی زندگی چیره شده و این چیرگی را به نام نظریه و تئوری اعلام می کند. راز آفرینش، پرورش و بلوغ اندیشه در تکاپوی متقابلی نهفته ست که میان ذهن و عینیت خارجی در کاراست و فرا رویش شناخت متکی به همین تضاد است.

این تضاد در قوای دماغی انسان ها به شکل گسترده ای منعکس می شود، از گونه گونی اندیشه ها که ناشی از بی کرانه گی هستی و گونه گونی جلوه های آن است، تا اختلاف در اندیشه ها که از بازتاب ناقص هستی در ذهن تا ضدیت با حقیقت را در بر می گیرد. در شرائط آرمانی، جائی که جامعه ای انسانی با منافع مشترک مفروض باشد، جستجوی علمی تنها ابزار تکامل این گوناگونی و یگانه سازی در اندیشه ها با وساطت واقعیت بیرونی بمثابه ی آزمایشگاه بزرگ بشر، خواهد بود.

پس فرآیند روینده گی حقیقت در ذات خود متضاد است. و چالش چندسویه ی پیوسته میان انسان با هستی خارج از ذهن او و انسان با خود، تکنولوژی حل این تضاد است؛ تضادی که هر بار پس از حل شدن، باز گرهی در کارش می افتد. همین دیالکتیک چاره جوئی مداوم مبنای تولید علم و کلید تکامل خرد انسانی ست. انسانی که سر در پی هستی گسترش یابنده ی لایتناهی، که چون مرکبی تیزتاز پیش از او دوان است، ناگزیر به کشف مستمر حقایقی است که پیوسته تکوین می یابند. به بیان دیگر افزایش ظرفیت شناخت و سنجش او خود تابعی از گسترش ابدی هستی ست. پس رویش شناخت نیز، خود هستی ای تمام ناشدنی ست.

اینک جامعه انسانی برای رسیدن به حقایق مطلوب خود ناگزیر است که از گذرگاه اختلاف منافع گروه های انسانی مجزا بگذرد، و پویش شناخت با «چندپاره گی حقیقت» به ویژه در حوزه ی علوم اجتماعی رو به رو است. در این حالت پیشرفت علوم و شناخت به طور عام در گیر و دار اختلاف منافع انسان ها چالشی از نوع دیگر را می طلبد. سالم به در بردن حقیقت، حتی حقایق مربوط به علوم طبیعی از چنگ انسان های دیگر، در شرایطی که طبیعت پرچم سفید توافق و تسلیم را در مقابل شتابندگی ِرشد نیروهای تکنولوژیک، که بطور فزاینده ای امکان مسابقه را برای نوع بشر تسهیل می کند بالا برده است، مبارزه ی درونی ملال آوری را به نوع انسان تحمیل می کند.

در این حال جستجوی حقیقت از مسیری دوگانه یا در مصافی دوگانه ادامه می یابد؛ چالش وحدت گرایانه با جهان خارجی به عنوان ضرورت و امکان از یک سو، و چالش ایدئولوژیکی میان همنوعانی که در هیأت گروه های متنازع صف آرائی کرده اند و هر یک خود را نماینده ی حقیقت می داند، به عنوان زائده تاریخی ای که در حال از دست دادن ضرورت خویش است از سوئی دیگر.

تفکیک این دو کیفیت ِدر حقیقت متناقض از پویش انسانی همیشه اصلی ترین هدف مبارزه ی فکری میان انسان ها در پهنه ی تاریخ بوده است. شاید بتوان گفت مقوله های حقیقت عام(مطلق) و حقیقت مشخص انعکاس این دو کیفیت است. حقیقت عام است تا آن جا که پویش بی پایان تکوین شناخت انسان در پس تکوین واقعیت بیرونی در نظر است؛ و حقیقت مشخص است تا آن جا که در چشم اندازی کوچک و تنگ منافع هر طبقه ی اجتماعی حقیقت انگاشته می شود. در حالی که در رابطه ی حقیقت مشخص و حقیقت مطلق هشداری است پنهان که عامیت حقیقت فقط و فقط از مسیر حقیقت مشخص امکان تحقق می یابد و در هر لحظه ی تاریخی معین این همانی عام و خاص است که ما را هدایت می کند. این کلید دریافت تداوم خاص در عام و عام در خاص است. پس جستجوی حقیقت بیش از هر چیز در کنکاش امر مشخص نهفته است با این شرط که پیوند لحظه تاریخی با لحظه ی فلسفی (لحظه ای که هیچ گاه نیست ولی مفهوم تداخل همیشگی عام و خاص را متبادر می کند و یادآور بی زمانی هستی و مشروط بودن مفهوم زمان است ) در نظر باشد.در این جاست که راز بر ما گشوده می شود.

در نقد اندیشه، به ویژه اندیشه اجتماعی آن روشی مطلوب ست که مصاف دوگانه فوق را چاره ساز باشد. روشی مبتنی به این پرسش:

ـ « چه (ایده)، چگونه(چرائی و علل) و که می گوید» .از نقطه نظر روش انتزاعی نقد تنها دوجزء « چه و چگونه » کافی ست و توجه منتقد تنها معطوف به چگونه گی طرح ایده یا ایده های اصلی ارائه شده و بررسی نحوه ی استدلال و یا ارائه ی مستنداتی است که قرار است به اثبات ایده بیانجامد. اما درشرائط واقعی موجود و به ویژه در عرصه ای که مواد و موضوع های جاری از جنس اجتماعی در معنای عمومی آن است، نقش و جایگاه اجتماعی اندیشمند و طراح اندیشه (که) خود موضوعی تحت بررسی است که به منتقد در روش و کیفیت نتیجه گیری اش مساعدت زیاد می کند. آوازه خوان و آواز.

از درون مقدمه این استنتاج بدست می آید که تکامل اندیشه به حقیقت از طریق مسیر پر جنب و جوش چالش – تطبیق – چالش انجام می گیرد و نقد اندیشه جزء ناگزیر این فراشد است. اندیشه فقط با نفی پیشین و نفی خود به کمال می رسد. از این رو هدف نقد تکامل اندیشه است به وسیله ی نفی اجزاء نماندنی و اثبات اجزاء ماندنی ای که تمایل به بقا دارند. نقد ذاتی حقیقی و قانونمند دارد و بازتاب صحیحی از جهان پوینده بیرونی ست که بقاء اش در عدم اش و عدم اش در بقاء اش است. نقد انعکاس نفی است که اساس حرکت است؛ نفی ای که وحدت ضدین را می پاید و از تداخل مداوم دو جنبه متضاد سر بیرون می آورد.حقانیت نقد،به عنوان جزء ناگزیر فرآیند حقیقت یابی، قبل از هر چیز ضرورت یافتن روش نقد صحیح را تداعی می کند.

نقد صحیح چیست و چه هدفی دارد؟

در لغت « نقد» به معنی سره کردن، سنجش گری و ظاهر ساختن عیوب یا محاسن کلام است. منظور از کلام می تواند هر شکل ارائه اندیشه و ایده باشد. این معنی با توجه به صغرا کبراهای پیش گفته مقرون به حقیقت است. تفکیک عیب و حُسن کلام یا هر شکل دیگر ارائه ایده برای باز کردن راه حقیقت احتمالی ای که در ایده جاری یا در نفی آن نهفته است. پس نقد حتما ًباید علاوه بر تفکیک عناصر کلام ، تلفیق معینی از عناصر موجود با عناصر تازه ارائه کند و حتی می تواند تنها به تائید شکل موجود نیزخلاصه شود. چون تائید همان تعیین است و تعیین خود نفی چیزی ست که ایده را شامل نیست.

گرایش به نفی در نقد به عنوان اصلی ترین عنصر هر روش انتقادی می تواند منجر به شکل گیری شیوه هایی شود که در یک طیف نسبتا ًوسیع قرار دارند و همگی از لحاظ کمک نکردن به حقیقت مشابه اند

الف) نقدی که مبتنی بر استدلال و مستندات نیست و بیشتر از هیجان و احساسات شخصی منتقد نشأت می گیرد تا اعتقاداتی منسجم و استوار .فراوانند منتقدینی که دانش و تجربه ی لازم برای بررسی را ندارند و به علل مختلفی غیر از حقیقت یابی به این کار روی آورده اند. چنین منتقدینی در جوامع بدون استاندارد به وفور وجود دارند. .ویژه گی تام این نوع نقد در بی توجه بودن به موضوع نقد و ناتوانی در ادراک مفهوم چیزی است که نقد می کنند.در نتیجه منتقد به اصطلاح سوراخ دعا را گم می کند و مثلاً به جای برخورد به مفهوم کلی برخی عبارت ها را به چالش می گیرد. جعل غیر عمد در این نوع به کرات پیش می آید.

ب) نقد بر اساس استدلال های یک جانبه: منتقد به جای دفاع از حقیقت، اساساً از خود و دیدگاه های خود دفاع می کند؛ و این فرض را راهنمای خویش قرار می دهد که کنکاش حقیقت تنها از راه تحقیق مثبت و یک جانبه کفایت می کند و از تلاقی و چالش منصفانه می پرهیزند و اصل تضاد و گوناگونی اندیشه را قبول ندارند. در این نوع، موضوع نقد کماکان بررسی ناشده باقی می ماند و در بیشتر اوقات به دلیل برخورد سطحی موجب تقویت اندیشه های نادرست در موضوع مورد انتقاد می شود.

پ) نقد متکی بر جعلیات. در این گونه به اصطلاح نقد هدف منتقد بیشتر نفی طراح ایده و اندیشه است تا رسیدگی به ایده. جعل جزئیات، جرح و تعدیل و پنهان کردن مستندات در این شکل رایج است.

ت) نقدهائی که ترکیبی ازشکل های پیش هستند و بیشتر حاصل جا نیافتادن اصولی ست که در برخورد اندیشه ها عنصری ذاتی محسوب می شوند.

از لحاظ تکنیکی همه ی این اشکال نقد نفی متافیزیکی را به جای نفی دیالکتیکی به کار می گیرند. هنگام خواندن یا شنیدن چنین انتقاداتی خواننده و شنونده خود را بیشتر در یک کارگاه ساختمانی احساس می کند تا در یک محیط جستجوی علمی. به جای اقناع مخاطب، نویسنده و طراح اندیشه، و بیش از همه اقناع خود، تنها هدف تخطئه، حذف، تهدید و تخریب ایده و طراح آن است. منشأ این انحرافات در انتقاد، از یک سو در آن عامل « چندپارگی حقیقت » نهفته است که اگر چه علت العلل قضیه است ولی ما در این جا به آن نمی پردازیم؛ و از سوئی دیگر در آن توسعه نیافته گی مُزمنی است که به عنوان ساختار تاریخی – اجتماعی در آن قرار داریم و بعضی متفکرین هنوز مصرانه از آن به عنوان مرحله ی گذار یاد می کنند. ترکیب این دو عامل فضای فرهنگی ای را در محیط روشنفکری به وجود آورده است که جبراً پیشرفت اجتناب ناپذیر علم و علم اجتماعی را به خصوص بسیار بطئی کرده است. در این گونه فضا الزاماً گروه بندی های خاصی (باند) شکل می گیرد که می توان گفت جریان نقد حقیقت یاب را بیشتر در مخاطره می اندازد. باند محصول این آشفته بازاری است که نه در واکنش به ضرورت های عینی، که در پاسخ به منافع اقلیت هائی که اتفاقی گرد هم آمده اند شکل می گیرد، و ناچار است که به سرکوب ارگانیسم های مناسبی که در تناسب با زندگی اجتماعی سر بر می آورند مساعدت کند؛ خواسته یا نا خواسته.

ویژه گی های نقد صحیح

١) گرایش به نفی در روش صحیح وحدت طلبانه است؛ منتقد پس از شناسائی ایده و دریافت اعتبار آن ( یعنی داشتن منشأ عینی) از همان آغاز به عنوان جزء سوم در پیوند در هم تنیده ی طراح و ایده شرکت می کند.این حضور به علت پویایی پیوند که از قبل اعتبار گرفته است ممکن می شود. چون ایده ملک طلق طراح نیست آن گونه که برخی روشنفکران به صدور پروانه ی کسب برای ایده های دست چندم به نام خود باشند. ایده تنها انعکاسی است که به طور هم زمان در پهنه ی اجتماعی معینی به حکم ضرورت می تابد و متفکرین تنها خیاطانی را می مانند که هر یک با الگوی خویش لباسی بر تن آن می کنند. حالا تا اندازه های مناسب این ایده ی نو به دست آید و این خیاطان به الگوی واحدی برسند تا بر تن این ایده ای که خواهان تکامل به حقیقت است زار نزند راهی به درازای نقد وحدت طلبانه در پیش است

٢) منتقد در پیوند با ایده و طراح به عنوان جزء سوم روش به ارزیابی خود پیوند و استحکام آن می پردازد. پس منتقد، طراح و اندیشه سه جزء روش نقد صحیح هستند. در این میان استحکام و مکانیسم ارائه ی اندیشه است که در زیر تکان های منتقد شکل نهائی خود را می یابد. او موظف است در این چالش محققانه شرکت کند؛ به شرائط اجتماعی – تاریخی و تعلقات اجتماعی طراح و نیز ناگفته های وی توجه کند. نتایج حاصل از این روش به نفع حقیقت است ولی ممکن است علیه طراح، ایده و حتی منتقد باشد.

٣) شکل ارائه ی نقد صحیح بسته به استعداد و سلیقه ی منتقد می تواند متغیر باشد.کسی با طرح سئوال سعی در درهم شکستن پیوند می کند؛ کسی با پلمیک و یافتن تعارضات در محتوای اندیشه؛ منتقد دیگری ضرورت طرح ایده را با توجه به شرائط به چالش می کشد و کسی ممکن است از همه ی این شیوه ها بهره بگیرد. اما سخن نقد باید مستند ، مستدل ( مستقل از پیش داوری ها)، همه جانبه (غیرجانب دارانه)، صادقانه و روشن و حتی الامکان بی پیرایه باشد.

مساله ی مهمی که ممکن است مطرح شود این است که منتقد آئینه یا لوح سفید نیست و دارای ذهن سازمان یافته ای ست که او را ناگزیر به سمت نقد جانب دارانه متمایل می کند. این مساله ای کاملاً درست است که منتقد ناگزیر به سمت ایده های خود کشیده می شود. ولی نقد صحیح خود منتقد را نیز به عنوان جزء سوم به گرداب چالش فرو می کشد. نقدی که احکام بی استدلال و غیر مستند را رد می کند و از لحاظ تئوریکی قائل به تضاد به عنوان مبنای حقیقی ماندن هر دیدگاهی ست، منتقدی را که ثابت های بی چون و چرا را مبنای شیوه ی خود قرار دهد از خود می راند و او را به اثبات مکرر و امروزین مبانی خویش وادار می کند. در این حال نقد دیدگاهی می تواند ناجانب دارانه و منطبق با معیارهای نقدصحیح باشد.

در واقع نوعی نقد دیدگاهی بیشترین شانس را برای پیروزی در این پویش حقیقت جویانه خواهد داشت. چون این نوع نقد به ایده هائی اتکأ دارد که خود زمانی را در چند و چون هستی بیرونی غوطه ور بوده و سوار بر امواج سهمگین دگرگونی به ساحل نجات رسیده است. این نوع نقد پای بر زمین دارد و بر اساس زمان و مکان دارای قدرت تحملی ست که شانس آن را برای ورود به مسابقه و جلوس بر مسند حکم روائی زیاد می کند. زمان و مکان در این مقال به مفهوم پشتوانه تاریخی و اجتماعی ناگزیری ست که مجوز زندگی و فعالیت را برای هر دیدگاه و نقد متکی بر آن صادر می کند.

در یک زمان نقدی می تواند علیه حقیقتی که به بار می نشیند، بر کوس رزمی بکوبد که در ستاد فرماندهی آن سلحشوران حقیقتی فرمان می رانند که امروز را تاب نیآورده و با غروب آفتاب برای همیشه به تاریکی ها می گریزند؛ و هم نقدی که چابک از راه رسیده است و خویشی خویش را با امروزه روز به رخ می کشد و خرامان خیمه گاه خود را بر پهندشت زمانه ای برپا می کند که هیچش خبر از حقوق گذشتگان نیست، گذشته را به چیزی نمی انگارد مگر دست مایه ای مختصر که زنگ یراق چابک سواران اردوی آینده را بزداید. و هم نقدی که تن در آینده و چشم به گذشته دارد؛ به تن حقیقتی ست که در اردوی آفتاب می گنجد و به سر در پس اردوی شب که به تاریکی خزان است. هم زمانی این حقایق متضاد ناشی از انعکاس تضاد میان طبیعت و انسان به درون جامعه انسانی به صورت تضاد اندیشه طبقاتی ست.

از دید تاریخی این تضاد طبقاتی گذراست و نیروی خود را از رشد هنوز ناکافی نیروهای تولیدی و موانع سیاسی این رشد می گیرد. اما آن گاه که مبانی اقتصادی و سیاسی مناسب برای بنای جوامع انسانی ای فراهم آید که در آن مبارزه برای معیشت به همراه نیروهای مدافع آن به تاریکی ها گریخته باشند، و مبارزه انسان ها برای ارتقأ همه جانبه حیات اجتماعی و فردی مستقیماً در مصاف با طبیعت و بر پایه ی این مصاف ( نه از خلال جنگ طبقاتی ) سامان داده شده باشد، تضاد به عنوان منشأ بالندگی اندیشه به صورت خالص و بکر خود نمایان خواهد شد.

ع-چلیاوی