وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » الهى نامه استاد حسن زاده آملى

وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » الهى نامه استاد حسن زاده آملى


[metaslider id=372]

الهى نامه استاد حسن زاده آملى

موضوع : بزرگان دینی ، 3 سال پیش ارسال شده
الهى نامه استاد حسن زاده آملى

الهى بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.

 

الهى راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.ا

 

لهى یا من یعفو عن الکثیر و یعطى الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.

 

الهى سالیانى مى پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیله الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم.

 
الهى چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.

 
الهى ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ایم و تنها تو کاره اى.

 
الهى از پاى تا فرقم در نور تو غرقم یا نور السموات و الارض انعمت فزد.

 
الهى شان این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است پس یا على یا عظیم شان متکلم اینهمه کلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.

 
الهى واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.

 
الهى چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.

 
الهى چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت.

 
الهى چون عوامل طاحونه چشم بسته و تن خسته ام راه بسیار میروم و مسافتى نمى پیمایم واى من اگر دستم نگیرى و رهاییم ندهى.

 
الهى خودت آگاهى که دریاى دلم را جزر و مد است یا باسط بسطم ده و یا قابض قبضم کن.

 
الهى دست با ادب دراز است و پاى بى ادب، یا باسط الیدین بالرحمه خذ بیدى.

 
الهى بسیار کسانى دعوى بندگى کرده اند و دم از ترک دنیا زده اند، تا دنیا بدیشان روى آورد جز وى همه را پشت پا زده اند این بنده در معرض امتحان درنیامده شرمسار است بحق خودت ثبت قلبى على دینک.

 
الهى ناتوانم و در راهم و گردنه هاى سخت در پیش است و رهزنهاى بسیار در کمین و بار گران بر دوش یا هادى اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین.

 
الهى از روى آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده ام از انس و جان شرمنده ام حتى از روى شیطان شرمنده ام که همه در کار خود استوارند و این سست عهد ناپایدار.

 
الهى رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم و تو از ما بگذر.

 
الهى عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه باید کرد.

 
الهى عارفان گویند عرفنى نفسک، این جاهل گوید عرفنى نفسى.

 
الهى اهل ادب گویند به صدرم تصرفى بفرما این بى ادب گوید بر بطنم دست تصرفى نه.

 
الهى در راهم، اگر در باره ام گویى لم نجد له عزما چه کنم.

 
الهى آزمودم تا شکم دائر است دل بائر است یا من یحیى الارض المیته دل دائرم ده.

 
الهى همه گویند خدا کو حسن گوید جز خدا کو.

 
الهى همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد.

 
الهى آن خواهم که هیچ نخواهم.

 
الهى اگر تقسیم شود به من بیش از این که دادى نمیرسد فلک الحمد.

 
الهى ما را یاراى دیدن خورشید نیست، دم از دیدار خورشید آفرین چون زنیم.

 
الهى همه گویند بده حسن گوید بگیر.

 
الهى همه سرآسوده خواهند و حسن دل آسوده.

این مطلب توسط admin ارسال شده :