وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است


[metaslider id=372]

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

موضوع : نماز ، 12 ماه پیش ارسال شده
چيزهايي كه تيمم به آنها صحيح است

* تیمم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمم نکند و اگر خاک نباشد، با ریگ و اگر ریگ نباشد، با کلوخ و چنان چه کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمم نماید.

* تیمم برسنگ گچ و سنگ آهک صحیح است و با بودن چیزی که تیمم بر آن صحیح است. احوط آن است که به گچ و آهک پخته تیمم نکند.

*  اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری که در فرش و لباس و مانند اینها نشسته اگر ظاهر است تیمم کند و اگر گرد و غبار آنها ظاهر نیست، ولی وقتی دست به آن می‎زنند گرد برمی‎خیزد، احتیاط جمع بین تیمم به آن و تیمم به گل است و چنان چه اصلا گرد پیدا نشود، باید به گل تیمم کند و اگر گل هم پیدا نشود، احتیاط آن است که نماز را بدون تیمم بخواند ولی واجب است بعداً قضای آن را به جا آورد.

*  اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند، تیمم به گرد باطل است و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید، تیمم به گل باطل می‎باشد.

*  کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنان چه ممکن است، باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید، و اگر ممکن نیست و چیزی هم که تیمم به آن صحیح است ندارد، احتیاط آن است که با برف یا یخ، اعضای وضو یا غسل را نمناک کند و اگر این هم ممکن نیست به یخ یا برف تیمم نماید ولی در هر دو صورت نمازی را که خوانده باید قضا کند.

*  اگر با خاک و ریگ چیزی ـ مانند کاه ـ که تیمم به آن باطل است مخلوط شود، نمی‎توان به آن تیمم کرد ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد، که در خاک یا ریگ از بین رفته حساب شود، تیمم به آن خاک و ریگ صحیح است.

*  اگر چیزی ندارد که بر آن تیمم کند چنان چه ممکن است، باید به خریدن و مانند آن تهیه نماید.

*  تیمم به دیوار گلی صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با بودن زمین یا خاک خشک، به زمین یا خاک نمناک تیمم نکند.

*  چیزی که بر آن تیمم می‎کند، باید پاک باشد و اگر چیز پاکی که تیمم به آن صحیح است ندارد، احتیاط آن است که نماز را بی‎تیمم بخواند ولی واجب است بعد قضای آن را به جا آورد.

*  اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزی صحیح است و به آن تیمم نماید، بعد بفهمد تیمم به آن باطل بوده، نمازهایی را که با آن تیمم خوانده، باید دوباره بخواند.

*  چیزی که بر آن تیمم می‎کند مکان آن چیز باید غصبی نباشد، پس اگر بر خاک غصبی تیمم کند، یا خاکی را که مال خود او است بی‎اجازه، در ملک دیگری بگذارد و بر آن تیمم کند، باطل است.

*  تیمم در فضای غصبی باطل است پس اگر در ملک خود، دست‎ها را به زمین بزند، و بی‎اجازه داخل ملک دیگری شود و دست‎ها را به پیشانی بکشد باطل است.

*  تیمم به چیز غصبی، یا در فضای غصبی یا بر چیزی که در ملک غصبی است، در صورتی باطل است که انسان بداند غصب است و عمداً تیمم کند و چنان چه نداند یا فراموش کرده باشد، تیمم صحیح است، ولی اگر چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده و بر آن تیمم کند، یا ملکی را غصب نماید و فراموش کند که غصب کرده و چیزی را که بر آن تیمم می‎کند در آن ملک بگذارد، یا در فضای آن ملک تیمم نماید، باطل است.

*  کسی که در جای غصبی حبس است، اگر آب و خاک آنجا غصبی است، باید با تیمم نماز بخواند.

*  مستحب است چیزی که بر آن تیمم می‎کند، گردی داشته باشد که به دست بماند و بعد از زدن دست بر آن، مستحب است دست را بتکاند که گرد آن بریزد.

*  تیمم به زمین گود و خاک جاده و زمین شوره زاری که نمک روی آن را نگرفته مکروه است و اگر نمک روی آن را گرفته باشد، باطل است.

این مطلب توسط admin ارسال شده :