وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » ثواب و مجرب بودن بعضی از اذکار

وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » ثواب و مجرب بودن بعضی از اذکار


[metaslider id=372]

ثواب و مجرب بودن بعضی از اذکار

موضوع : ائمه اطهار ، 7 ماه پیش ارسال شده
ثواب زیاد بعضی از اذکار

ثواب زیاد بعضی از اذکار

(حضرت صادق (ع )) فرمود: ایـن خـبر بگوش اغنیاء رسید آنها (آنچه پیغمبر (ص ) فرموده بود) بکار بستند، فرمود: پـس فـقـراء دوبـاره نـزد رسـول خـدا (ص ) بـاز گـشـتـنـد و عـرضـکـردنـد: اى رسـول خـدا (ص ) آنـچه فرمودید بگوش اغنیاء رسید و آنان (نیز) بکار بستند (اما اکنون هر دو ثواب را دریافت کنند؟) فرمود: این فضل خدا است بهر که خواهد دهد.

هـشـام بن سالم و اءبى ابوب خزاز هر دو از حضرت صادق (ع ) حدیث کنند که فرمود: فـقـرا و مـسـتـمـنـدان خـدمـت رسـول خـدا (ص ) آمـدنـد و عـرضـکـردنـد: اى رسـول خـدا (ص )، هـمـانـا اغـنـیـاء و تـوانـگـران (آن انـدازه مـال ) دارنـد کـه بـنده آزاد کنند و ما نداریم ؟ (و همچنین ) دارند که حج کنند و ما نداریم ، و (نـیـز)  دارنـد چـیـزیکه صدقه دهند و ما نداریم (و هم ) دارند که چیزى بدان جهاد کنند و ما نـداریـم (و در نـتـیـجـه مـا بـواسـطـه نـدارى از ثـواب ایـن اعـمـال مـحـروم و بـى بـهره هستیم ؟) پس رسول خدا (ص ) (در پاسخشان ) فرمود:

 

هر که صـد بـار (((اللّه کـبـر))) بـگـویـد بهتر است از آزاد کردن صد بنده ،

 

و هر که صد بار (((سبحان الله ))) بگوید بهتر است از راندن صد شتر (براى قربانى کردن در حج )

 

و هر که خدا را صد بار حمد گوید بهتر است از فرستادن صد اسب با زین و لجام و سوار آن در راه خدا (براى جهاد)

 

و هر که صدبار بگوید: (((لا اله الا الله ))) در آن روز از نظر عـمل بهترین مردم است مگر (از) کسیکه زیادتر گفته باشد،

 

 

این مطلب توسط مریم ایرانی ارسال شده :