یکی از تکنیک های خوب برای داشتن ارتباط موثر با دیگران همدلی است. افرادی که این تکنیک را می آموزند و در زندگی به کار می برند در بین اطرافیان شان محبوب تر هستند، دیگران احساس می کنند که از سوی این افراد درک می شوند و به آنها بیشتر اعتماد می کنند. اما همدلی نکات ظریفی دارد و گاهی اوقات با همدردی اشتباه گرفته می شود. محمود هندی پور، روانشناس و مشاور به شما می گوید چطور با دیگران همدلی کنید و چه تکنیک هایی را درست و به موقع به کار ببرید.

{…}